167-3600

36dia x 29""
Round

uba_tuba
black_sand_52